Záruční podmínky

1. Záruka

Výrobce ručí za těsnost a tepelné výkony otopných těles v teplovodních soustavách 10 let od data výroby za předpokladu, že byla odborně a správně instalována, dostatečně udržována a správně provozována. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za deformace a poškození těles způsobené při jejich dopravě, manipulaci a skladování. Záruka se nevztahuje na mechanická a jiná poškození otopných těles vzniklá neodborně nebo nesprávně provedenou montáží, nesprávnou údržbou nebo nesprávným provozem.

2. Záruční podmínky

2.1. Na výrobky Henrad se vztahují následující záruční podmínky

(a) Radiátory: 10-ti letá záruční doba vztahující se na:
(1) netěsnost v důsledku vadné výroby. Záruka se nevztahuje na netěsnosti způsobené chybnou instalací, nedostatečnou údržbou a nebo nesprávným provozem. Tato záruka nekryje netěsnosti u odvzdušňovacího ventilu , těsnící zátky, ventilu a nebo v místě připojení zařízení. Dále záruka nekryje poškození nebo netěsnosti způsobené vnitřní korozí např. od topné vody.
(2) tvorbu rzi na lakovaném povrchu radiátorů, pokud radiátory nebyly instalovány ve vlhké místnosti a nebo agresivním prostředí . Záruka se nevztahuje ani na radiátory s provozní teplotou vyšší než 110°C, ani na případy, kdy je lakovaný povrch radiátoru poškozen díky nesprávné manipulaci, instalaci, údržbě a nebo provozu a nebo z jiné příčiny.

(b) Příslušenství: 1-roční záruční doba vztahující se na:
(1) špatné fungování v důsledku špatné výroby. Příslušenství zahrnuje odvzdušňovací ventil, těsnící zátky, ventilové vložky, atd. Odškodnění se nevztahuje na špatné fungování nebo poškození způsobené montáží jak během, tak i po záruční lhůtě, a to v důsledku chybné manipulace, instalace, nesprávného provozování a nebo špatné údržby.
(2) záruka pro dodávané příslušenství Henrad zcela zanikne je-li výrobek připojen nebo používán s příslušenstvím, které není dodáno Henradem.

(c) záruka zcela zanikne pokud je výrobek používán způsobem nebo k účelu nebo v místě, které není pro výrobce přijatelné.

2.2. Aniž jsou dotčena výše uvedená ustanovení je nutno při instalaci a provozu pečlivě dodržovat následující pravidla:
(a) maximální provozní tlak 10 bar, maximální teplota vody 110°C v topném systému;
(b) odborná instalace radiátoru a provozování ve shodě s odpovídajícími a souvisejícími českými normami a předpisy
(c) Před uvedením do provozu je potřeba vytápěcí soustavu (přívodní trubky, radiátory, atd.) vyčistit univerzálním čistícím prostředkem. Dále naplnit topný systém čerstvou vodou s přídavkem inhibitoru, aby se účinně předešlo vzniku takových problémů, jakými jsou vnitřní koroze, usazování vodního kamene, atd.
(d) Všechny plastové těsnící zátky musí být z míst spojení odstraněny a nahrazeny kovovými těsnícími zátkami Henrad.
(e) Během a po naplnění vytápěcí soustavy je nutno zkontrolovat fungování a nepropustnost všech těsnících prvků radiátorů (ventily, odvzdušňovací ventily, těsnící zátky, atd.) a spojení mezi radiátory a ostatními částmi vytápěcí soustavy.
(f) Musí být použity veškeré dodané závěsné konzole a příslušenství (zátky, šrouby, plastová sedla, atd.).
(g) Zeď pro montáž musí být dostatečně stabilní.
(h) Po naplnění musí být topný systém kompletně odvzdušněn tak, že se odvzdušní jednotlivě každý z radiátorů. Topný systém musí být a zůstat bez vzduchu. Pronikání vzduchu do topného systému musí být znemožněno.
(i) Radiátor nesmí být nikdy čištěn prostředkem obsahujícím rozpouštědla, kyseliny nebo jiné korozívní nebo abrazivní látky.
(j) Žádné keramické zvlhčovače nebo jiné zvlhčovače, vodu či vlhkost propouštějící předměty nebo jejich části nesmí být v přímém kontaktu s lakovaným povrchem radiátoru.
(k) Prokáže-li se, že radiátory byly poškozeny při dodání, měl by být dle stanoveného postupu neprodleně (do 8 dnů) upozorněn výrobce nebo jeho zástupce.
(l) Radiátory se používají pouze jako sálavé a konvekční vytápěcí jednotky
(m) Vzhled radiátoru se nesmí měnit bez předchozího písemného schválení výrobce.

2.3. Výrobce v žádném případě nenese zodpovědnost za vady vzniklé nesprávnou nebo chybnou instalací radiátoru. V každém případě je za případnou chybnou instalaci nebo selhání instalace odpovědná pouze osoba, která instalaci provedla.

2.4. Několik doporučení pro instalaci a údržbu umožňující dlouhou životnost radiátoru:
(a) Při manipulaci/přepravě radiátoru postupujte opatrně. Radiátor nesmí být tažen po zemi. Radiátory se musí přesunovat ve vzpřímené poloze. Během přepravy by rohy radiátoru neměly být zatěžovány. I jemně poškrábaný lak a jiné poškození povrchu může za kratší nebo delší dobu způsobit rezavění.
(b) Alespoň jednou do roka by měla proběhnout důkladná údržba topného systému. Zkontrolujte systém a prověřte jednotlivé součástky a spojení kvůli netěsnostem.
(c) Po uvedení do provozu by měly radiátory zůstat vždy naplněny vodou. To zabrání kontaktu vnitřního povrchu radiátoru se vzduchem a vytváření vnitřní koroze.
(d) Radiátory nesmí být skladovány pod širým nebem (déšť), ani ve vlhkých místnostech. Je-li vidět, že do obalu pronikla vlhkost, musí být obal okamžitě otevřen aby radiátory mohly vyschnout.
(e) Aby se předešlo škodám způsobeným mrazem, musí být v radiátorech během zimní sezóny udržována teplota, která zabrání zamrznutí vody v radiátoru.

2.5. V žádném případě nelze požadovat záruční krytí jestliže byly radiátory vystaveny přímému ostřiku či dosahu vody nebo vodních roztoků, vystaveny nadměrně vysoké vlhkosti vzduchu či agresivního prostředí , instalovány v prostorech nedostatečně větraných nebo vystaveny působení chemických či jiných agresivních látek, pokud nebyly ve shodě s ustanoveními výrobce radiátory speciálně přizpůsobeny (např. pozinkováním) zvláštním požadavkům na prostředí provozování.

2.6. Toto záruční krytí zahrnuje pouze opravu nebo výměnu radiátorů nebo součástek, které uznáme jako vadné, s vyloučením všech nákladů souvisejících s prací, manipulací, přepravou a s vyloučením všech náhrad škod. V žádném případě nebude kupující oprávněn k náhradě nepřímých škod.

2.7. Jsou-li zjištěné závady způsobeny poškozením, neodborným používáním nebo nedostatečnou údržbou ze strany kupujícího nebo třetích stran, nebo jestliže radiátory byly opraveny, upraveny nebo změněny kupujícím nebo třetími stranami bez předchozího písemného souhlasu výrobce, je záruka podle zákona neplatná.

2.8. Ze záručního krytí jsou vyjmuty radiátory, které byly skladovány před namontováním na volném prostranství. Dále jsou ze záruky vyjmuta tělesa, která byla poškozena následkem nevhodné přepravy nebo skladováním, silného stlačení, působením mrazu, působením nedovoleného statického nebo dynamického tlaku.